ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พัน เราไม่ทิ้งกัน ขั้นตอนการเริ่มลงทะเบียน!!!

ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน นับได้ว่า รุนแรงของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลก แน่นอนว่า มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณปัจจุบัน และทั้งนี้ รัฐบาลได้ประชุมและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลการกระทบจากโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ซึ่งเราได้รวบรวมขั้นตอนรายละเอียดต่างไว้ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียน ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

มีเบอร์โทรศัพท์ ตรงกับที่แจ้งลงทะเบียน เท่านั้น เพื่อรอแจ้งผลผ่านทาง sms หรือไปรษณีย์ที่ลงทะเบียน

ช่องทางรับเงินเยียวยา 2 ช่องทาง ได้แก่  1. หมายเลขพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 2. บัญชีของทุกธนาคารที่มีอยู่เดิม โดยชื่อนามสกุลของบัญชี ต้องตรงกับชื่อ นามสกุลที่ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 • คุณสมบัติ
  ✔สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
  ✔แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
  ✔ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  ✔ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
 • หลักฐาน
  ✔บัตรประจำตัวประชาชน
  ✔ข้อมูลส่วนบุคคล
  ✔ข้อมูลการประกอบอาชีพ
  ✔ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
 • วิธีรับเงิน
  ✔พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
  ✔โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
  ✔โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา✔

***เมื้อทราบดังกล่าวขั้นต้นแล้ว มาดู เงื่อนไขและข้อกำหนดในการลงทะเบียน ควรศึกษาอ่านข้อมูลให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูล

ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามข้อ 1.2 แต่ละราย (หนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ) โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป
ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการฯ และมาตรการอื่นของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 แล้ว รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามมาตรการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

***นอกจากนี้ยังมีมาตราการอื่นๆ นอกจากเงินเยียวยา สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอบคุณข้อมูล www.เราไม่ทิ้งกัน.com